Zpět

Slovníček odborných výrazů

abolice robot = zrušení robotních povinností, jejich nahrazení peněžními platbami
akční výbor = výkonný výbor
aktuár = soudní písař s právem ověřovat úřední opisy, v době novější nižší soudní úředník
apologie = obhajoba, obrana
bula = důležitá papežská listina opatřená pečetí
cúda = staroslovanský název soudu pro záležitosti civilní i trestní,
působnosti cúdy odpovídala později působnost zemského soudu
desky zemské (dcky zemské) = veřejné úřední knihy, zabezpečující svobodným obyvatelům veřejná i soukromá vlastnická práva, z nich se vyvinuly moderní knihy pozemkové a hypotékové
durchzuk = průchod vojska (z něm.)
dvůr, dvůr poplužní =
erb = dědic (z němčiny), také rodový znak
fragment = zlomek
hřivna = mincovní jednotka, asi 210 - 280 g.
hymnografický =
chudinský katastr =
includirovaný = vložený
intabulace = vložení, zápis do zemských desek
intabulovat
= vložit
jordanovská keramika
justiciár = soudce, staročesky popravce, v novější době vyšší soudní úředník
kancionál = zpěvník duchovních písní systematicky uspořádaných, s notami či odkazy na nápěvy
katecheta = učitel náboženství
kolumbárium = stěna s výklenky na urny s popelem zemřelých
komoří = camerarius
konsistoř = poradní sbor papeže či biskupa, má jen pravomoc správní
kontribuce = daň, vybíraná na základě pozemkové výměry
kopa = 60 kusů
Kuratorium pro výchovu mládeže v zemi Moravskoslezské = za nacistické okupace jediná oficiální organizace pro práci s mládeží
lán = hospodářská jednotka půdy, původně u jednoho dvora
landfríd (zemský mír) obranná smlouva zástupců šlechty, často uzavírána po smrti krále pro dobu bezvládí, v českých zemích rozšířená v nejisté době husitských válek, kdy řádné zákony nebyly dodržovány
landfrídník = účastník, landfrídu, zavazující se dodržovat jeho ustanovení
léno = lat. feudum, pozemek propůjčený lenníkovi, vazalovi, náhradou za vojenskou či službu u dvora, postupem doby dědičně
markrabě = titul moravských knížat
mřežování = přeškrtáním zneplatnění zápisu v zemských deskách
Náboženský fond (Religionsfond) = veřejný fond pro církevní potřeby v rakouských zemích vytvořený z majetku kostelů a klášterů zrušených Josefem II. roku 1782
obecní přirážka = přídavek ke státním daním a dávkám, který byli obyvatelé obce povinni platit pro potřeby obce
ofertní řízení = nabídkové
ordinace = výnos, rozkaz, povolení, círk. svěcení, obřad, kterým se uděluje moc vykonávat posvátné úkony
paralelka = vedlejší, pobočná, souběžná třída
podací, kostelní podací = patronátní právo
polemika = vědecký spor
precedens = fr. le précédent, la précédence, předchozí případ, sloužící jako vzor, model, podle něhož se posuzují pozdější případy analogické
proklamace = veřejné oznámení, ohlášení
půhon = akt staročeského zemského práva, kterým začínalo sporné řízení
regent = princ, zástupce panovníka, také manžel panovnice
rukojmí = ručitel
sáh = stará délková míra, v Rakousku 1,8965 m
sic = tak, takto (lat.), upozornění, že text je takto přesně opsán
subvence = podpora, hlavně peněžitá
suplika = žádost, prosba (písemná), ve starším právu žádost k panovníkovi o revizi rozsudku, proti kterému se nebylo možné jinak odvolat
suplikant = žadatel, prosebník
svědomí = svědectví
utrakvista = zastánce přijímání pod obojí způsobou, t.j. těla i krve Páně, sub utraque specie
utrakvismus = hnutí po r. 1400 požadující přijímání eucharistie pod způsobou chleba i vína
věrná ruka = právní závazek přijatý ve víře, že určité povinnosti bude učiněno zadost, kdy provedení bylo svěřeno poctivému člověku; splnění závazku bylo nazýváno otevření věrné ruky
volutový ornament = spirálovitá ozdoba často užívaná ve stavitelství
zboží = majetek
zboží zeměpanské = majetek pána země, vladaře
zboží manské = léno, majetek svěřený k užívání podle lenního práva


Obsah
Zpět