Zpět

Po roce 1989.

Události 17. listopadu 1989 do povědomí obyvatel v Habrovanech, podobně jako v mnoha jiných obcích, prosakovaly jen pozvolna, váhavě, jakoby neochotně. Snaha několika jedinců o svolání schůze Občanského fóra se nesetkala s přílišným zájmem a schůze se nakonec nekonala. Příznivci Československé strany lidové zorganizovali již k 21. prosinci ustavující schůzi znovu vzkříšené organizace, která měla počátkem roku 1990 34 členy, předsedal jí Josef Chyťa. V té době byla v Habrovanech založena Strana zelených o 21 členech, předsedkyní se stala Ing. Hana Ludvíková. V místní organizaci KSČ zůstalo z původních 90 jen 25 členů s předsedou Karlem Pernicou. Jiné politické strany v obci nevznikly, s dalšími stranami a hnutími občané pouze projevovali sympatie.
Dne 1.3.1990 podali zástupci ČSL a SZ návrh pro obnovení MNV, s tím, že měl být ve funkcích redukován stav komunistů. Nakonec byl svoláno plénum MNV na 29.3.1990 do Olšan.
Poslaneckých mandátů se písemně vzdali poslanci Martin Dundálek, Jaroslav Valehrach (KSČ) a Miloš Plchot (bezpartijní), kooptováni do nového zastupitelstva byli Pavel Jašek a Jiří Hrdinka (soc. demokracie), Antonín Crha a JUDr. Jan Pavlica (ČSL) a Ing. Hana Ludvíková (SZ).
Předsedou MNV byl zvolen Pavel Jašek (soc. dem.), místopředsedkyní Jana Pilátová (bezp.), tajemníkem zůstal Milan Pěček (KSČ). Předsedou finanční komise se stal dosavadní předseda komise zemědělské Ing. Milan Chládek (KSČ), předsedou zemědělské komise Alois Rozčínský (bezpartijní), přesedou školské a kulturní komise zůstal Bohumil Říha (bezpartijní), předsedou stavební komise Antonín Crha (ČSL), komise veřejného pořádku JUDr. Jan Pavlica (ČSL), komise sociálně zdravotní Jana Pilátová (bezpartijní), komise pro ochranu přírody Ing. Hana Ludvíková (SZ).
Řádné volby do obecního zastupitelstva se konaly 24.11.1990. K tomuto datu byla provedena správní úprava a Habrovany i Olšany šly do voleb opět jako samostatné obce.
Byly registrovány 4 kandidátky: Občanského fóra, Strany zelených, Komunistické strany Československa a Československé strany lidové, dohromady s 28 kandidáty.
Devět nových poslanců si zvolilo za starostu Petra Vašíčka (ČSL). Místostarostou a předsedou zemědělské komise sestal Radoslav Dvořáček (OF), předsedou pořádkové komise JUDr. Jan Pavlica (ČSL), předsedkyní sociální a školské komise Ludmila Růžičková (KSČ), předsedkyní finanční komise Ing. Hana Ludvíková (SZ), předsedou stavební komise Jaroslav Valehrach (KSČ), předsedou kontrolní komise Jaroslav Baláč (bezpartijní), předsedou komise pro životní prostředí Vítězslav Skřivánek (OF), členem zastupitelstva Milan Pěček (KSČ).
V krátké době nebývale vzrostl zájem o soukromé podnikání. Již v roce 1992 působilo v obci 26 osob registrovaných jako samostatně výdělečně činné (OSVČ).
Další obecní volby proběhly 18. a 19. listopadu 1994. Jelikož kandidátka KSČ byla podána po termínu, účastnila se voleb pouze kandidátka KDU-ČSL a 2 nezávislí kandidáti. Starostou byl zvolen nezávislý kandidát Radoslav Dvořáček, druhý nezávislý - Jaroslav Baláč převzal vedení kontrolní komise. Zástupcem starosty byl zvolen Jan Krček. Předsedkyní finanční komise se stala Dagmar Kučerová, komise zemědělské Karel Pavlon, komise stavební František Nejtek, komise sociální Josef Chyťa, komisí kulturní a přestupkové JUDr. Jan Pavlica a komise pro životní prostředí Vlastimil Benda.
Již v únoru 1995 rezignoval na svou funkci Vlastimil Benda, předsedou komise pro životní prostředí se tedy stal náhradník Stanislav Chyťa.
Od roku 1994 začal obecní úřad shromažďovat žádosti občanů o příspěvek na plynofikaci rodinných domků. Žádosti pak podávala obec, současně se žádostí o dotaci plynového rozvodu po obci. Bohužel celé snažení trvající přes dva roky nepřinesly kýžený výsledek, všechny žádosti byly nakonec zamítnuty. Nové zastupitelstvo v té době rozhodlo o vydávání Habrovanského zpravodaje.
Rozhodnutím Okresního úřadu ve Vyškově byla uzavřena skládka odpadů v lokalitě Prutnik a přikázána její rekultivace. Příští rok, v létě 1995 byly na skládce provedeny kontrolní vrty, aby bylo možno zjistit pronikání odpadních látek do spodních vod a vybrat vhodnou variantu rekultivace.
Vedení obecní knihovny převzala toho roku po Anně Rouskové Marie Krčková. Obce Habrovany a Olšany se dohodly na vlastnictví chaty v Panské skále.
Po zdlouhavých jednáních o podílu obcí na financování autobusových linek těmito obcemi procházejících vstoupila na scénu od začátku roku 1997 k ČSAD, doposud monopolně zajišťující dopravu do Habrovan, soukromá vyškovská firma BTC. Paradoxně tím nastaly problémy, zejména finanční. Okresní úřad ve Vyškově odmítl přispívat na dopravu v místě, které bylo zabezpečeno dvěma dopravci a ani BTC nevykazovala plánované příjmy. Projekt však již po pěti měsících skončil neúspěchem.
Již v roce 1996 rozhodlo zastupitelstvo o uspořádání oslav 650. výročí první písemné zmínky o obci. Oslavy byly naplánované na léto roku 2000. V návaznosti na toto rozhodnutí byly zadány šumickému heraldikovi Jiřímu Vrbovi požadavky k zpracování návrhů obecních symbolů, t. j. obecního znaku a praporu. První návrh předložil Jiří Vrba již v březnu 1997. Po důkladné diskusi v zastupitelstvu byl vypracován návrh definitivní, který byl po schválení zaslán heraldické komisi Parlamentu České republiky. 7. ledna 1998 komise návrh doporučila ke schválení a 19. února rozhodl předseda Parlamentu Miloš Zeman o udělení těchto symbolů obci. Slavnostního předání obecních symbolů dne 9. března 1998 se v Praze zúčastnil starosta obce Radoslav Dvořáček a jeho zástupce Jan Krček.
Ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 se uskutečnily další komunální volby. V Habrovanech z politických stran sestavila kandidátku KDU-ČSL (Ladislav Bartošík, Jana Jandlová, Jan Klíma, Jan Krček, František Nejtek, Jiří Rousek, Antonín Štěpánek), další politické strany měly své členy na kandidátce Sokola (Bohuslav Jandl, Milan Obroučka, Milan Pěček, Jiří Pořízek, Ludmila Růžičková, Petr Trávníček), Radoslav Dvořáček se účastnil jako nezávislý.
S velkým náskokem (377 hlasů) byl do zastupitelstva zvolen Radoslav Dvořáček, po 285 hlasech získali Jan Krček a Milan Obroučka. S velkým odstupem následovala Ludmila Růžičková (193 hlasy), František Nejtek (189 hlasů), Bohuslav Jandl (170 hlasů) a Jan Klíma (154 hlasy). Staronovým starostou se stal Radoslav Dvořáček, místostarostou Jan Krček.
Již v roce 1990 ukončily svou činost organizace Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti, Svaz československo-sovětského přátelství a Socialistický svaz mládeže. Dětem organizovaným v Pionýru bylo umožněno využít volný čas v ekologickém kroužku a kroužku počítačovém.
Po roce 1990 vzrostl zájem občanů o soukromé podnikání, zakládání či obnovování živností. Již v příštím roce zahájil činnost autoopravář Stanislav Kalvostr, k němuž v roce 1992 přibyli karosáři Josef Kužela, Antonín Masařík, Petr Mikulášek, Oldřich Pekařík a Ladislav Skřivánek. Vedle hostinského Svatopluka Mačkala přibyly prodejny potravin Miroslavy Vašinové, Milana Pěčka, Břetislava Vrbíka, řeznictví a uzenářství Květoslava Slavotínka. Mimo sklenářství Tomáše Kostelky mohli začít lidé využívat zednických služeb Petra Štěpánka, elektroinstalatéra Jaroslava Chromého, elektroopraváře Ivana Chrásta, malířů a natěračů Stanislava Hanáka a Josefa Večerky a řady dalších, počínaje projektováním staveb Antonínem Neubauerem, přes ekonomické poradenství Jitky Uhrové, zpracování PVC folie Jaromírem Rouskem, výrobu hraček Pavlem Bestrem, až po ostrahu osob a majetku firmou Pavla Rubera.
Poněkud méně radostný vývoj vykazuje takzvaná demografická křivka obyvatelstva, neboli počet a složení obyvatel v obci. S jistými výkyvy počet obyvatel do začátku 20. století stoupal, veliký schodek pak způsobila první světová válka, od 50. let začal zvolna klesat. Jediným důvodem není jen nízká porodnost, ale také obecná migrace obyvatelstva. Je pravda, že každoročně se několik lidí přistěhuje, ale počet odstěhovaných bývá vyšší. Doufejme tedy, že se současný trend změní k lepšímu, protože za poslední půlstoletí se počet obyvatel v Habrovanech snižuje v průměru o 4 osoby ročně ...

Pohled na dosavadní vývoj počtu obyvatel obce:

1792
1836
1869
1873
1875
1879
1880
700
760
789
770
768
762
762
1883
1885
1890
1892
1895
1897
1898
780
785
832
827
856
884
914
1900
1905
1910
1920
1930
1945
1950
936
936
1015
958
988
901
896
1960
1970
1980
1990
2000


847
794
783
724
???
předchozí kapitola
obsah oddílu
hlavní přehled
Zpět