Zpět

Použité prameny a literatura.

Prameny

Archiv města Brna
fond Domovské listy
   č. 11025 Arnošt Jan svob. pán z Herring
   č. 68918 Arnošt baron Herring von Frankensdorf
   č. 8753 Julius rytíř von Gomperz
   č. 64004 Max Gomperz
fond Sbírka rukopisů, č. 71, 72, 73
fond Q 1 Vystěhovalecký fond, úřadovna Brno 1939 - 1945
fond U 1 Různé rukopisy
fond Z 1 Policejní evidence obyvatel 1918 - 1853

Moravský zemský archiv Brno
fond A 1 Stavovské listiny
fond A 3 Stavovské rukopisy
   knihy půhonné a nálezové č. 692 (1522-1525)
     č. 741 (1528-1531)
     č. 742 (1530-1535)
     Güterquatern brün. Kreis č. 11 kn. 283 (1773-)
     č. 19 kn. 291 (1833-1836)
     Hauptbuch č. 544 (1796-1884)
      č. 545 (1796-1884)
fond A 7 Přiznávací berní listy (1528-1623)
fond A 12 Akta šlechtická
fond B 4 Špilberská věznice
   kniha 222 (1848 1853) kmenová kniha vězňů
   sig. 80/2 fasc. 72 kriminální záležitosti, popisy vězňů
   sig. 80/8 fasc. 137 týdenní raporty špilberské věznice
fond B 1 Gubernium
fond B 12 Školská fase
fond B 12/3 Kašpárek Otakar, Seznam učitelů moravských škol z let 1770 - 1872. Brno 1942
fond B 14 Místodržitelství
fond C 17 pozemkové knihy
   i.č. 16777 kniha listin Habrovany I. (1786)-1806
   i.č. 16778 kniha listin Habrovany II.
   i.č. 16779 kniha listin Habrovany III.
   i.č. 16780 kniha listin Habrovany IV. - 1854
   i.č. 10333 pozemková kniha Habrovany 1650-1885
                                                               (1850)-1885
fond D 1 Lánové rejstříky
fond D 2 Rektifikační akta
fond D 3 Dominikální fase
fond D 4 Tereziánský katastr
fond D 5 Urbariální fase
fond D 6 Josefinský katastr
fond D 10 Stabilní katastr
fond E 31 Jesuité Uherské Hradiště
   sig. R I/2 popis hranic Habrovany Tučapy Nemojany (18.9.1703)
   sig. R I/3 popis hranic Habrovany Nový Rousínov (13.7.1733)
   sig. R I/4 popis hranic Habrovany - Komořany Nemojany Luleč (10.6.1733)
   sig. R I/5 popis hranic Habrovany Pozořice (15.10.1737)
   sig. R I/6 popis hranic Habrovany Nové Hvězdlice Čechyně (6.6.1741)
   sig. R I/7 popis hranic Habrovany Račice Pístovice Luleč (13.10.1749)
   sig. R II 3, kart. 9 fol. 82-82v, 85-85v, 86-86v, 89-89v, 91 Distance obcí od “vzpoury” z 4.7.1684
   sig. R II 4, kart. X fol. 93-93v, 95, 98
   sig. V I 7, kart. X fol. 135-135v, 136 (2.12.1692) od císaře: Leop. Dubský a J.B. Schirl nesmí šířit pomluvy
   sig. V II 1, sif. X fol. 5-5v, 6, 7-7v, 8, 9-9v, 10-10v
   sig. X 1, kart. X fol. 187 (21.1.1641) Kvitance Jiřího Viléma Dubského z Třebomyslic na 10 000 zl.
   sig. X 15, kart. X fol. 173-173v, 183-183v, 184-184v, 191-194, 197-197v, 201-201v, 204-204v, 211-211v, 239-241v, 250 (1683-1711)
   sig. X 16, kart. X fol. 11-13v (13.2.1703) Tříkrálový soud v Brně o závěti Kateřiny Zoubkovny
   sig. Y II 1, kart. X fol. 1-1v (1649) Zabití Matěje Bubeníka z Habrovan dvěma sedláky z Tučap
   sig. Y II 3, kart X fol. 17-18, 20-21 (1720-21) Zabití Martina Palouda na trhu v Rousínově
   sig. Y II 5, kart X fol.1-2v (1728-29) Žádost vyškovského hejtmana o povolení lámat kámen pro dražovický kostel
   sig. Y II 6, kart. X fol. 1-1v
   sig. Z 2, kart. X fol. 7, 11-11v (1702-37) 13 Přestavba kaple v habrovanské tvrzi
fond E 67 matriky
   č. 12661 - 12667, 12671, 12672, 12676 - 12678, 12681, 12683, 12685
fond F 50 Velkostatek Habrovany-Hlubočany
   knihy Habrovany Hlubočany (1754)-1940
   spisy Habrovany Hlubočany 1703-1870
fond G 2 Nová sbírka
   sig. 131a/1 Smlouva o abolici robot na habrovanském panství z 28.5.1783
   sig. 131a/2 pachtovní smlouva s Františkem z Weisbachu na léta 1801-1814
   sig. 131a/3 Kupní smlouva z 23.11.1831 o prodeji Habrovan dne 23.11.1824 Janovi z Gomperzu
fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu
fond G 11 Františkovo museum, Zlobického sbírka
   sig 31/1 inv. č. 35 Habrovany 14. - 18. stol.
fond G 12 Cerroniho sbírka
   I. i.č. 49 fol. 22-30 Habrowan oder In Monte Liliorum
   kn. II č. 17 jesuité
fond G 21 Sbírka starých tisků
fond G 140 Rodinný archiv Ditrichštejnů
   sig. 211e i.č. 421 kart. 141 (Vilém Bohuslav Zoubek ze Zdětína II. 1623)
   sig. 222b i.č. 466 lart. 153 (Vilém Zoubek ze Zdětína, nejvyšší zemský písař II. 1627)
   sig. 238b i.č. 526 kart. 170 (Kateřina Alžběta Zoubkovna ze Zdětína II. 1632, kontribuce)
   sig. 248c i.č. 567 kart. 179 (Kateřina Alžběta Zoubkovna ze Zdětína VII. 1635, odkaz panství)
   sig. 29d i.č. 3282 kart. 701 (Kateřina Alžběta Zoubkovna ze Zdětína (1681-1692, spor o odkaz)
fond G 427 Německá správa zabaveného majetku 1939 - 1944
fond H 11 L. Auspitze vnukové, Brno 1888 - 1948


Státní ústřední archiv Praha (dnes Národní archiv)
fond Archiv Koruny české
   inv. č. 1461 (4.7.1416)
   inv. č. 1976 (1528)
   inv. č. 2174 (1560)
   inv. č. 2178 (1561)
fond Registra
   Missiv sv. 60, 71,
   Hofberichte sv. 16
fond Salbuchy
fond Morava
   inv. č. 200 (27.11.1562)
   inv. č. 347 (16.3.1562)
   inv. č. 356 (28.3.1562)
   inv. č. 600 (25.5.1564)
   inv. č. 2811 (20.4.1583)
   inv. č. 3129 (7.7.1586)
   inv. č. 3658 (1595)
   inv. č. 4552 (18.6.1601)
   inv. č. 4574 (29.8.1601)
fond Židovské matriky

Zemský archiv Opava, pracoviště Olomouc

fond Arcibiskupství Olomouc
   kn. 45 kopiář 1554-1565
   sig. Ba 339 Královopolské Vážany, k. 325
fond Arcibiskupská konsistoř
   kn. 256, děkanská matrika 1772

Státní okresní archiv Vyškov, sídlo Slavkov u Brna
fond Archiv obce Habrovany
fond Archiv města Vyškova
fond ONV Vyškov

Národní knihovna Praha, odd. starých tisků a rukopisů
   sig. 54 G 262, Písničky křesťanské (1530)
   sig. 54 E 430, Písničky (1536 ?)

Státní knihovna Olomouc
   sig. E II 52 094, 4 sv.

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied Bratislava
Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Brně
Ústav etnografie a folkloristiky AV ČR v Brně

Prameny na obci, na faře, v soukromí


Zkratky a značky

AMB Archiv města Brna
ČČH Český časopis historický
ČMM Časopis Matice moravské
ČSAV Československá akademie věd
ČVSMO Časopis vlasteneckého spolku musejního v Olomouci
MZA Moravský zemský archiv Brno
SÚAr Státní ústřední archiv
ZAOO Zemský archiv Opava, pracoviště Olomouc
ZNV Zemský národní výbor
ZVMV Zprávy Vlastivědného musea ve Vyškově
*, Ą, † narození, sňatek, úmrtí


Edice, tištěné prameny, pramenná literatura
Archiv český sv. VII, XIV, XX
Bartoš, Jos. a kol.: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848 - 1960.
Sv. 3, Ostrava 1986
Brandl, V.: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae XI.,XIV., Brno 1885, 1903
Brandl, V.: Glossarium illustrans bohemico - moravicae historiae fontes. Brno 1876
Brandl, V.: Kniha Drnovská. Brno 1868
Brandl, V.: Libri citationum et sententiarum ... I.-VI., Brno 1872 - 1895
Bretholz, B.: Libri citationum et sententiarum, VII., Brno 1911
Brünner Zeitung 1850/204 z 6.9.1850, 1850/290 z 17.12.1850, 1850/297 z 25.12.1850
Catalogus [venerabilis] cleri dioeceseos brunensis - 1870-1910-
Černý, Fr.: Ukazatel jmen k latinským zemským deskám. Brno 1914
Dötering, P. F.: Adelslexikon des österreichischen Kaiserthums 1804-1918. Wien 1989
Friedrich, G.: Rukověť křesťanské chronologie. Praha 1997
Herlth, J. A.: Allegemeines Adressenbuch und Häuserschema für die königl. Hauptstadt Brünn, Brno 1855
Herlth, J. A.: Schematismus für die königl. Hauptstadt Brünn, Brno 1853
Hosák L., Historický místopis země Moravskoslezské. Praha 1938
Hosák L., Šrámek R.: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. Praha 1970, 1980
Hrudička, A.: Topografie diecese brněnské. Brno 1908
Intelligenzblatt für Mähren č. 125 z 5.5.1844, č. 283 z 13.10.1844
Chlumecký, P. R. von, Chytil, Jos., Demuth, C., Wolfskron A. R. von, Die Landtafel des Markgrafthums Mähren. Brno 1856 (cúda brněnská a olomoucká)
Kadisch, H. von, Blažek, C.: Der Mährische Adel. In: J. Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, Bd. 4 Abt. 10, Nürnberg 1899
Matějek, Fr.: Moravské zemské desky II., 1480-1566, Kraj olomoucký, Praha 1948
Matějek, Fr.: Moravské zemské desky III., 1567-1642, Kraj olomoucký, Praha 1953
Österreichisches Biographisches Lexikon 1815 - 1950. Wien 1993 - 1995
Ottův slovník naučný. Praha 1888-1909 (1943)
Pilnáček, Jos.: Staromoravští rodové. Brno 1972
Rohlík, M.: Moravské zemské desky III., 1567-1641, Kraj brněnský, Praha 1957
Seznam obcí v zemi České podle stavu z prosince 1845. In: Zprávy Státního
úřadu statistického republiky Československé, XXVII (1946), řada D, č. 1 - 16
Seznam obcí v zemi Moravskoslezské podle stavu z konce roku 1946. Praha 1947. In: Seznam obcí v republice Československé, díl II.
Seznam obcí v zemích českých podle správního rozdělení z 1.2.1949. Praha 1949
Spáčil, Vl.: Sbírka listin Archivu města Olomouce 1261-1793. Olomouc 1998
Spezial Orts- Repertorium von Mähren. Wien 1893
Statistický lexikon obcí ČSSR 1965. Praha 1966
Thieme, U., Becker F. a kol.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. 37 sv. Leipzig 1907 - 1950
Tittel, I.: Statistik und Beamten- Schematismus des Gross- Grundbesitzes in der Markgrafschaft Mähren und im Herzogthume Schlesien.. Wien 1885

Literatura
Bálent, B.: Piesne Jána Sylvána. Martin 1957
Bartoš, Fr., Janáček, L.: Kytice z národních písní Moravských. Telč 1892
Bartoš, Fr., Janáček, L.: Národní písně Moravské. Praha 1901
Brandl, V.: Jan Dubčanský a bratři Lulečtí. In: ČMM XIV/1882
Brandl, V.: Historische Notizen über Lulč, Habrovan und Hobitschau. Brno 1893
Bunža, B.: Bratři Lilečtí čili Habrovanští. In: Hlídka XXXI/1914
Burian, V.: Jarmareční písnička od Vyškova. In: ČVSMO 55/1946
Burian, V.: Nejstarší ikonografie Vyškovska. In: ZVMV 1961 č. 36
Burian, V.: Variace kramářské písně o vraždě v Habrovanech r. 1850.
In: Václavkova Olomouc 1961
Cibulka, Jos.: Die wichtigste Momente der Geschichte der k. k. königl. Kreisstadt Hungarisch- Hradisch als Beitrag zur Monographie dieser Stadt. In: Elvert, Ch. d’, Schriften Bd. XII. Brno 1859
Čáda, Fr., Janák, J., Hladký, St.: Rousínov, dějiny a socialistická přítomnost. Brno 1982
Černý, Fr., Váša, P.: Moravská jména místní. Výklady filologické. Brno 1907
Čornejová, I.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jesuité v Čechách. Praha 1995
Dolejšek, B.: Z letopisů jesuitské kolleje v Uherském Hradišti 1644-1652.
In: ČMM 1894
Dvořák, R., kol.: Dějiny Moravy. Vlastivěda moravská sv. I.-III., Brno 1899
Dvořák, R.: Jednání sněmů moravských v letech 1792-1835. Z protokolův
a jiných akt sněmovních sestavil... Brno 1904
Dvořák, R.: Jednání sněmů moravských v letech 1835-1848. S dodatkem akt
korunovačních z let 1791, 1792, 1836. Z protokolův a jiných akt sněmovních sestavil ... Brno 1906
Elvert, Ch. d’: Der Verkauf der Staatsgüter in Mähren und öster. Schlesien.
In: Schriften III. Brno 1852
Elvert, Ch. d’: Die Bibliotheken und andern wissenschaftlichen, Kunst- und Alterthums- Sammlungen. In: Schriften III, Brno 1852
Elvert, Ch. d’: Die Sekte der Lilecztj oder Habrowanstj. In: Notizen-Blatt 1856
Elvert Ch. d’: Geschichte der Grafen Dubsky von Třebomyslic. In: Schriften
Bd. V. Brno 1853
Elvert Ch. d’: Sekten in Böhmen und Mähren. In: Notizen-Blatt 1856
Elvert, Ch. d’: Zur mähr. schles. Adelsgeschichte. LXXXIII. Die Zaubek von Zdietin. In: Notizen-Blatt 1876
Elvert, Ch. d’: Zur mähr. schles. Adelsgeschichte. CXXIII. Die Dubczansky von Zdienin. In: Notizen-Blatt 1884
Fučík, B.: Kde lidé žijí z velkých nadějí. Habrovany-Olšany 1969
Gindely, A.: Geschichte der böhmischen Brüder. Praha 1868
Halada, J.: Lexikon české šlechty II. Praha 1993
Hanák, J.: Bratří a starší z Hory lilecké. In: ČMM LII/1928
Heller, H.: Mährens Männer der Gegenwart. Biographisches Lexicon. Brno
I. 1885, II. 1888, III. 1889
Hlaváček, I., Kašpar, J., Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických. Praha 1993
Hlaváček, P.: Kantoři na Moravě, zejména na Vyškovsku, v pramenech 18. a 19. století. Dis. práce, Brno 1996
Hosák, L.: Příspěvky k historickému místopisu Vyškovska. Slavkov u Brna 1998
Hrubý, Fr.: Moravské korespondence a akta z let 1620 - 1636, sv. I., II., Brno 1934, 1937
Hrubý, Fr.: Moravská šlechta r. 1619, její jmění a náboženské vyznání. In: ČMM 46/1922
Hrubý, Fr.: Pád českého povstání na Moravě r. 1620. In: ČČH 1923
Janák, J., Hledíková, Z.: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha 1989
Janák, J.: Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918. Vlastivěda moravská, nová řada sv. 7, Brno 1999
Jelínková, Z.: Lidový tanec v Habrovanech a okolí. Rukopis 1999
Jireček, H.: Právnický život v Čechách a na Moravě v tisícileté době od konce
IX. do konce XIX. století. Praha, Brno 1903
Jireček, Jos.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVII. věku. Praha 1875
Jordán, Fr.: Bibliografie okresu Vyškov. Brno 1980
Jordán, Fr.: Nemovité kulturní památky Jižní Moravy. sv. 1 Okres Vyškov. Brno 1998
Kadlec, Jar.: Přehled církevních českých dějin. 2 sv., Řím 1987
Kameníček, Fr.: Prameny ku vpádu Bočkajovců na Moravu 1605 - 1606. Praha 1894
Kameníček, Fr.: Zemské sněmy a sjezdy moravské. sv. I.-III., Brno 1900-1905
Klíma, B.: Paleolitické a mesolitické nálezy od Olšan. In: Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university 20/1971, Brno 1971
kol.: Dějiny města Brna 1, 2, Brno 1969, 1973
kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Sv. I. Jižní Morava. Praha 1981
Konrád, K.: Písně Klimenta Bosáka. In: Cyril XVI./1889
Kotas, J.: Nově objevené pravěké sídliště v Habrovanech. In: Přehled výzkumů Archeologického ústavu ČSAV v Brně, Brno 1972
Kotas, J.: Výsledky dosavadního výzkumu na lokalitě Habrovany (okr. Vyškov). In: Přehled výzkumů Archeologického ústavu ČSAV v Brně, 1974
Kotek, Jos.: Dějiny české populární hudby a zpěvu (I), Praha 1994
Kouba, J.: Nejstarší české písňové tisky do roku 1550. In: Miscellanea Musicologica XXXII/1988
Kouba, J.: Od husitství do Bílé Hory (1420 - 1620). In: Hudba v českých dějinách, Praha 1983
Krchňák, Al.: Čechové na basilejském sněmu. Svitavy 1997
Kulhavý, I., Stryjová, D.: Historie socialistického zemědělství na Vyškovsku. Vyškov 1989
Kunike, F. A.: Mahlerische Darstellung aller vorzüglichen Schlösser und Ruinen der Österreichischen Monarchie. Wien 1833
Ličman, Al.: Slavkovský okres. Vlastivěda moravská sv. 57. Brno 1921
Loserth, J.: Dr. Martin Göschl, Propst der Fruenstiftes Kanitz. In: Zeitschrift des Vereines für Geschichte Mährens und Schlesiens, Brno 1897
Martinásek, M.: Pozemková reforma na Vyškovsku. In: Vyškov. Město a okres. Praha 1936
Martinius, S.: Pět a třidceti mocných, znamenitých a slušných důvodů neb
příčin, pro které všickni evangelistští Čechové za jedno býti ... mohou
a povinni jsou. 1635
Mašek, P.: Modrá krev. Praha 1998
Matějek, Fr.: Lánové rejstříky brněnského kraje z let 1673-1675. Praha 1981
Müller, J. Th.: Geschichte der Böhmischen Brüder I., Herrnhut 1922
Nekuda, Vl., Unger, Jos.: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno 1981
Nekuda, Vl.: Sociální skladba středověké vesnice a její odraz v architektuře.
In: Archiologia historica 11/1986
Nopp, L.: Špilberk. Jeho dějiny a památnosti. Praha 1926
Odložilík, O.: Jednota bratří Habrovanských. In: ČČH XXIX/1923
Opravil, E.: Výsledky paleobotanické analýzy nálezů z Habrovan.
In: Archeologické rozhledy 25/1973
Palacký, Fr.: Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. Sv. 5., Praha 1938
Paprocký z Hlohol, B.: Zrcadlo slavného Markrabství moravského Ostrava 1993
Pilnáček, Jos.: Paměti města Blanska a okolních hradů. Blansko 1927
Pokorný, Fr.: Švábenice, Rod pánů za Švábenic. Brno 1970
Procházka, Al.: Zprávy o nálezech na Vyškovsku. In: Pravěk 1903/5
Rzehak, A.: Beiträge zur Kenntnis der Bronzezeit in Mähren. In: Zeitschrift des Deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens XII/1908
Rezek, A.: Dějiny prostonárodního hnutí náboženského. Praha 1887
Říha, B.: Habrovany. In: Vyškovsko, Brno 1965
Sahula, J.: Blouznilství a pověry věku husitského. Praha 1916
Samek B.: Umělecké památky Moravy a Slezska I. A/I, Praha 1994
Sedláček A.: Českomoravská heraldika II. Praha 1925
Sedláček A.: Úvahy o zrcadle Paprockého. In: ČMM 1907
Sedláček, A.: Zbytky register králův římských a českých z let 1361-1480. Praha 1914
Sehnal, J.: Nápěvy světských písní kramářských v 17. a 18. století. In: Acta Universitae Palackianae Suppl. 6, Olomouc 1963
Sehnal, J.: Pobělohorská doba (1620-1740). In: Hudba v českých dějinách, Praha 1983
Schwoy, Fr. Jos.: Topographie von Markgrafthum Mähren. Brünner Kreis. Brno 1793
Skutil, J.: Osídlení v pravěku a časné době dějinné. In: Vyškovsko, 1965
Slavík, Fr. A.: Hnutí v lidu poddaném na Moravě r. 1680 a opatření proti němu. In: ČMM 1902
Slavík, Fr. A.: Kdy byla Morava nejvíce zpustošena ? In: ČMM 1895
Smetana, R.: Průvodce památkami v Olomouci. Olomouc 1948, 1966
Smetana, R.: Tiskaři a nakladatelé českých písní kramářských. In: ČMM 1934
Snopek, Fr.: Nová akta kardinála Ditrichštejna. In: ČMM 1903
Sušil, Fr.: Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Praha 1951
Svobodová, S.: Kancionály sekty Habrovanských a jejich návaznost na repertoár bratrských duchovních písní 2. poloviny 16. století. Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Olomouc 1999
Štarha, I.: Okruh brněnského městského práva v době předbělohorské. In: Brno v minulosti a dnes. Sv. 8, Brno 1966
Trautenberger, G.: Chronik der Landeshauptstadt Brünn. sv. V. 1806-1848. Brno 1897
Urbánková, L.: Povstání na Moravě v roce 1619. Z korespondence moravských direktorů. Praha 1979
Válka, Jos.: Morava reformace renesance a baroka. Vlastivěda moravská, nová řada sv. 6, Brno 1995
Vetterl, K.: Lidové písně a tance na Vyškovsku. In: Hudba Vyškovska,Vyškov 1968
Voldán, V.: Situace na Moravě za nevolnického povstání v roce 1680 v Čechách. In: Sborník referátů ze 4. severočeského symposia Povstání poddaného lidu
v r. 1680, Česká Lípa 1981
Voženílek, J.: Předběžné výsledky pozemkové reformy, Praha 1930
Vrbas, J.: Ždánsko. Ždánice na Moravě 1930
Wiegandová, L.: Sídlištní nález ze střední doby bronzové z Habrovan
okr. Vyškov. In: Archeologické rozhledy 25/1973
Winter, Z.: Život církevní v Čechách. Kulturně historický obraz z XV. a XVI.
století. Praha 1895
Wolný, G.: Die Markgrafschaft Mähren, topographisch, statistisch ... sv. 2, Brno 1836
Wolný, G.: Kirchliche Topographie von Mähren, meisst nach Urkunden und Handschriften. Díl 2, sv. 3, Brno 1860
Wurzbach, C.: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. sv. VII. Vídeň 1861
Zemek, M.: Jesuité v Uherském Hradišti 1635 - 1773. Inventáře a katalogy fondů Státního archivu v Brně, Brno 1955
Zlámal, B.: Příručka církevních dějin českých. díl V., Doba husitská, českobratrská a protestantská. Olomouc 1948

obsah
seznam příloh
Zpět