Zpět

1537 SÚAr fond kopiáře sv. 36 1536-38 s. 135

Dubčanskému. Slo[vutný] v[ěrný n[áš]] m[ilý]. Vznesl jest na nás Jiřík z Boskovic paustedlník kterakby ty jeho k pauští se hnáti rozkázal a mnohá i rozličná obtěžování jemu pro svatú víru křesťanskú činiti měl. A přesto nás zprávy docházejí, žeby přes poručení a přísné přikázání naše ve Znojmě tobě učiněné v Markrabství Moravském kázal a lidi od svaté víry křesťanské odvozoval, co nám do toho jest s nemalým podivením, protož tobě poroučíme přikazujíc, aby na den s[vatého] Jakuba najprv příští před námi a radami našimi českými na Hradě pražském stát a toho se spravil, i další vůli naši srozuměl jináč nikoli nečiníc pod uvarováním nemilosti naší kr[álovské] i trestání. Dat. ut Supra (úterý po sv. Janu, 26.6.1537)

tamtéž, s. 135

Biskupu Olomouckému. Důstojný v[ěrný] n[áš] m[ilý]. Vědětit dáváme, že jsme z hodných a jistých příčin Jana Dubčanského ze Zdenína na Habrovanech před osobu naši královskou ke dni svatého Jakuba najprv příštího aby na Hradě pražském stál, obeslati ráčili, i poněvadž nás často zprávy docházejí, že by týž Jan Dubčanský, přes jisté poručení a přikázání naše nepřestával v Markrabství Moravském kázat a lidi od svaté víry křesťanské odvozovati, tobě poroučíme, aby pod taji nám na téhož Dubčanského svědomí dostatečné vyhledal, kdy a co jest i v kterých místech po sněmu znojemském kázal a kterak lidi od víry křesťanské odvozoval a když to jmíti budeš, nám k rukám našim bez meškání ta svědomí pošli i toho všeho dostatečnú zprávu napiš, abychom to k tomu času nadepsanému jmíti mohli, jináč nečiníc. Dat. ut supra.

1537 SÚAr kopiář sv. 36 1536-38 s. 152

Janu Dubčanskému. Slovutný věrný náš milý. Psaní tvému, kteréž jsi nám co se toho roku od nás tobě na den svatého Jakuba příštího na Hrad pražský položeného dotyčně učinil, vyrozuměti jsme ráčili a tutot na to odpověď dáváme, že toho připrvním psaní a poručení našem zanecháváme, než toho roku, kterýžť jsme na den svatého Jakuba položili, pro krátkost času, až do soboty nejprv příští odkládáme přikazujíc, aby se před námi a radami našimi českými na Hradě pražském na již psaný den v sobotu po svatým Vavřinci, nejprv příští postavil. A ty při tom času, když se postavíš, budešli z kterých artykulóv více nežli z těch, o kterých jsme prwe oznámili, obviněn, budeme se věděti, kterak v tom spravedlivě zachovati. A protož majíc ty předešlú i nynější jistú vuoli a přísné přikázání naše býti, tak se zachovej, jináč nečiníc. Dán na Hradě pražském v pondělí po Rozeslání Apoštolúv léta ad XXXVI (16.7.1537).

obsah
seznam příloh