Zpět

Farní kronika s. 22 opis listiny z 1.6.1540:

Leta Panie 1540 w Patek przed Swatau Trogiczy Stala se Smluwa dobrowolna czela a dokonala Namj Zykmundem Oppatem Klasstera Zabrdowskeho, Janem Drahanowsym z Pienczina, Arklebem Zwiczkowa a na Czegkowiczych, Matthyassem z Hersenkowa Urzedniky Zemskymy w Kragi Brnienskym Mezy Kniezem Waczlawem Przeworem Klasstera Karthauskeho u Nowe Wsy na mistie Knieze Hieronyma fararze wazianskeho, a urozenym Wladiku Panem Janem Dubczanskym ze Zdiedina a na Habrowanech na mistie Panj Salomeny z Lehoty Pani swe Manzielky a to na takowy spusob: Jakoz gest fararz wažansky pohnal dwema puhony Panj Salomenu z Zlhoty, gednym winicze gj z augezdu Habrowanskych desatku gemu gakž od starodawna Przedkem geho dawan byl, a dawatj nechcze; druhym Puhonem winj gi zie Lydj Habrowanskych ktomu drzietj nechcze, aby tomuss fararzy desatek obilny gakss od starodawna dawan byl, dawaly. I takto sme ge oto srownaly zie Pan Jan Dubczaiansky, na mistie Manzielky swe podwolyl se gest za ten desatek ze dworu Habrowanskych y od Lydj Habrow. do 6. Leth každý rok, Sedm Ss Grossy a dwa sudy Piwa dobryho fararzy wazianskemu niniegsssymu y potomnimu do tiech ssestj Leth wzdawatj, a hnet na S. Martina neyprw przysstiho Pan Jan Dubczansky ma polozitj fararzy wazianskemu tiech sedm Ss grossy w mocz geho, a tak przy kazdem Swatym Mrtinie Pan Jan tiech 7. Ss grossy fararzy wazianskemu dawatj az do tiech 6. Leth ma. To czo se wteyto Smluwie pisse, to gse sobie na obie Strany przed namj Nizestransky drzietj a doczelostj zachowatj. Kdez kazde Stranie pod Sekrety nassymj gedna Smluwa dana gest. Genz gest psan a dan w Brnie Letha a dnie na horze psaneho. (5 pečetí)

obsah
seznam příloh