Zpět

SÚAr Praha, Missiven Bd. 71, 1561-1562, fol. 232v (Bílá sobota 1562)

Wyleminowi Dubczianskému Zezdenina na Habrowanech, Ferdjnand etc. Slowutny w. n. m. Oznameno gest nam gmenem opatrnych purgkmistra a konsseluow miesta nasseho Olomaucze w[iernym]. n[assich]. m[ilych]. žieby ty ge proti swobodam a nadaní gegich obtieziowati gmiel a w Rausynowie meyta a czla odnich bráti dal, ponizienie nas wtom za milostiwe opatrzenj spokorou prosycze, a pokudžby tak bylo gakž gsme sprawenj, aby tychž Olomuczian tim dawanim czla neobtiežiowal, nýbrž gich przitom, czehož od starodawna w užiwanj byli, zachowal, pakliby toho hodne a slussne przicziny zstrany brani odnich toho czla mass, otom nam neprodlewage sprawu swau sepsanau poddanie odessli, a my se wtom sprawedliwie zachowati raczime. Dán ut supra.

obsah
seznam příloh