Zpět

SÚAr fond Morava i. č. 4552, fol. 1, 18.6.1601

O jednání z strany písařství nejvyššího, dolepsaným osobám. Rudolf Druhý z Boží milosti volený římský císař, po všechny časy rozmnožitel říše a uherský, český král etc.
Urození věrní naši milí. Jakož o tom dobrou vědomost máte, že jest statečný Ctibor Syrakovský z Pěrkova, nejvyšší písař Markrabství našeho Moravského, věrný milý, nedávno pominulého času prostředkem smrti z tohoto světa sešel, i poněvadž toho důležitá potřeba naše a vší země ukazuje, aby ten ouřad což nejdřív jse jinou a hodnou osobou od nás dosazen byl, a protož jsme sobě slovutného Vilíma Zoubka, věrného našeho milého, znajíc hodnot osoby jeho k tomu býti, oblíbiti a zvoliti ráčili, milostivě vám poroučející, aby k tomuto nastávajícímu soudu zemskému olomouckému svato Janskému téhož Vilíma Zoubka před sebe obeslali a dodadouce jemu příležícího listu našeho, s ním o to, aby týž ouřad nejvyššího písařství na sebe přijal a ten nám i dědicům našim, též také všemu Markrabství našemu Moravskému k dobrému řídil a spravoval, s pilností jednali. Což když učiní, jakž o tom pochybovati neráčíme, tehdy o to, aby jemu povinnost náležitá vydána a od něho vykonána byla, nařídili a jeho přitom jménem a na místě našim napomeňte, aby se v takovým povolání, dle milostivě důvěrnosti naší všelijak úpřímně a náležitě zachoval. A my nad ním a týmž ouřadem ochrannú ruku držeti chtíti ráčíme. A jak to vyřídíte, o tom nám psaním vaším zprávu učiniti nepomíjejte, vědouce, že na tom jistou a milostivou vůli naši císařskou naplníte.
Dán na hradě našem pražském, v pondělí po svaté Trojici, léta šestistého prvního a králosvství našich římského dvacátého šestého, uherského svacátého devátého a českého též XXVI.

SÚAr fond Morava i. č. 4552, fol. 3, 18.6.1601
Rudolf druhý z Boží milosti volený římský císař, po všechny časy rozmnožitel říše, uherský a český král etc.
Slovutný věrný náš milý. Vědětiť milostivě dáváme, že jsme urozeným Joachymovi Haugvicovi z Biskupic, hejtmanu a Ladislavovi Berkovi z Dubé a z Lipého na Mezeříčí, radě, komorníku našemu a nejvyššímu komorníku Markrabství Moravského, věrným milým, z strany přijití k sobě nejvyššího písařství v dotčeném M. M. na místě našem s tebou mluviti a jednati poručiti ráčili.
A týž auřad k sobě též také povinnost náležitou vykonávajíc, ten nám i dědicům našim k dobrému a užitečnému (jakž té naděje jsme) též také všemu Markrabství našemu Moravskému říditi a spravovati. A my nad tebou a týmž auřadem ochrannú ruku naši držeti a tvým milostivým císařem a pánem býti a zůstati ráčíme. Dán na hradě našem pražském v pondělí po svaté Trojici, léta etc. šestistého prvního a království našich římského dvacátého šestého, uherského dvacátého devátého a českého též XXVI. 18. Junii.

SÚAr fond Morava i. č. 4574, 29.8.1601
Rudolf druhý z Boží milosti volený římský císař, po všecky časy rozmnožitel říše, uherský a český král.
Slovutný věrný náš milý. V paměti máš, že jsme teď nedávno pominulého času urozeným Joachimovi Haugvicovi z Biskupic an Rokytnici, hetmanovi a Ladislavovi Berkovi z Dubé a z Lipého na Meziříčí a Jaroslavicích, radě a komorníku našemu, nejvyššímu komorníku Mark. Mor., věrným našim milým, z strany auřadu nejvyššího písařství v dotčeném Markrabství s tebou mluviti a jednati poručiti ráčili, kterýžto auřad že jsi na milostivou žádost naši na sebe přijal a v tom se k nám povolně a poddaně najíti dal, o tom pochybovati neráčíme a protož od tebe to milostivě přijíti a přitom jakž předešlé, taky nyní milostivě tebe napomínati ráčíme, že týž auřad nejvyššího písařství (povinnosti k němu náležitě vykonávajíc) nám i dědicům našim k dobrému a užitečnému dle milostivé důvěrnosti naší spravovati a což by tak k dobrému našemu a fedrunku spravedlivoti lidských sloužilo, každého času věrně opatrovati a vyhledávati a skutečně ferdrovati neobmeškával. A my nad tebou a tím auřadem ve všem slušném a náležitém ochrannou ruku naši držeti a tvým milostivým císařem a pánem býti i zůstati ráčíme.
Dán na hradě našem pražském v středu po svatém Bartoloměji, léta šestistého prvního a království našich římského XXVI, uherského XXVIIII a českého XXVI.

obsah
seznam příloh