Zpět

MZA fond. E 31 sig. X 1 fol. 187 (21.1.1641)

Já Jiří Vylím Dubský z Třebomyslic a na Novém Meziříčku, vyznávám tímto listem, jenž kvitance slove, obecně přede všemi a zvláště tu, kdež náleží, že jsem přijal samu hlavní deset tisíc zlatých počtu moravského, za každý zlatý po 30 grošů a za groš 7 den. att. počítajíc (i s ouroky, co jich koliv z té sumy v desíti letech pořád zběhlých, přišlo), kteroužto jsem sobě od panny Kateřiny Alžběty Zoubkové ze Zdětína vedle smlouvy přátelské a dobrovolné, jíž jest datum dne 17. měsíce září v městě Brně léta 1630 za ___tensi a všelijaký nápad, který jsem právem paní mateře mé nejmilejší v pozůstalosti po nebo. Vilímovi Zoubkovi ze Zdětína, sobě náležitý míti pravil, ujištěnou měl, od velebného a vysoce učeného pana patera kněze Jiříka Leo rektora College Sicietatis Jesu kroměřížské, z kteréžto sumy hlavní dest tisíc zlatých, mně zouplna i s ouroky přišlými vyčtené a zaplacené, vejš psaného pana patera Jiřího Lea rectora College Societatis Jesu kroměřížské, kvituji, propouštím a mocně prázdna činím, slibujíc se o touž sumu hlavní a ourok mně z ní zcela spravený na jeho velebnost, ani po něm budoucí rektory týž College kroměřížské a držitele statků Zoubkovských nenavracovati, žádným právem, ani kterým vymyšleným obyčejem, ani žádný jiný z erbů dědičně a potomků mejch na místě mém. Tomu na svědomí a lepší jistotu k tomuto listu pečeť svou jsem přitisknouti dal a v něm se vlastní rukou podepsal. Kterémuž datum na Habrovanech dne 21. Januarii léta Páně 1641 počítajíce.
L.S. Jiří Vilém Dubský z Třebomyslic

obsah
seznam příloh