Zpět

MZA fond. E 31, sig. V II 1 fol. 9-9v (29.8.1684)
Speciales positiones na Jana Valouška, poddanýho Habrovanského.
Positio 1ma.
Pravda, a on svědek dobře pamatuje, že ještě za živobytí J. Mti panny Kateřiny Zoubkovny z Dětína v přítomnosti jejího regenta pana Jaroslava Varšavskýho z Varšavy, poddaní Zoubkovští panu pátru Leo, tehdejšímu rectoru v Kroměříži poddanost na zámku habrovanském v horním place slibovali ?
Positio 2da.
Pravda, že svědek netoliko při tom poddanosti přislibování byl, ale taky dotyčnému pátru Leonovi poddanost přislíbil ?
Naposled svědek oznámiti a se přiznati má, co jemu v této věci povědomo jest.

Responsiones ad superiores positiones.
Jan Valoušek starý 81 rok po učinění závazku na puncta takto odpověděl, totižto: ad 1mam že je tomu tak, přitom že jim, poddaným mluveno bylo od pana regenta Jaroslava Varšavskýho z Varšavy, s vůlí J. M. panny Kateřiny Zoubkovny, jestliže by poddanost panu Patru rectorovi neslibovali, že budou museti všechny dluhy platiti a když poddanost jsou slíbili, navrátila jim skrz téhož pana regenta zápis na všechny, jak peněžitý, tak na obilní dluhy, které i jim odpustila, takový zápis až posavad za ouřadem habrovanským zůstává. V kterém létě ale takový statek zadala, to svědek že se nepamatuje.
Ad 2dum.
Pravda, že při tom byl a panu páterovi Leonovi s jinýma rukoudáním poddanost jest sliboval. Dále že nic neví. Actum při právě král. města Hradiště dne 29. Augusti Anno 1684. Purkmistr a rada ibidem.
Christian Alex. Bunč, synd. et Notar. Jurat. ibidem.

dtto fol. 10-10v
Positiones na Ondřeje Kantora, poddaného Habrovanského.
Positio 1ma.
Pravda, že on svědek dobře znal Její Milost pannu Kateřinu z Dětína ?
Positio 2da.
Pravda a svědku dobře povědomo, že ještě za živobytí dotyčné J. M. panny Zoubkovny v přítomnosti jejího regenta pana Jaroslava Varšavskýho z Varšavy, poddaní Zoubkovští panu pátru Leo, tehdejšímu rectoru v Kroměříži, poddanost v horním place zámku habrovanského slibovali ? Naposled aby svědek oznámil, co víceji jemu v té věci povědomo jest.

Responsiones ad superiores Positiones.
Ondřej Kantor, přes 70 let stáří po učiněném závazku na puncta takto odpověděl:
Ad 1mam že dobře znal.
Ad 2dam že všecko pravda a byl tehda u pana pátera rectora Leo za kočího. Více že nemůže vědět.

Actum při právu král. města Hradiště dne 29. Augusti Anno 1684.
Purkmistr a rada ibidem.
Christian Alexi. Bunč, Syndic. et Jur. Notar. ibidem.

obsah
seznam příloh