Zpět

SOkA Vyškov, AO Habrovany, kart. 1, 13.8.1779:
Raabizační smlouva habrovanské vrchnosti a poddanými obcemi Habrovany, Nemojany a Luleč.
... kterži pržedessle s gruntama zaopatrženi gsau, zadny dworsky grunty pržiwtielenj baudau (sic), poniewadž neywissy mimienj gse genom tak dalecze wstahuge, gich po zhasnautj robot w staw uwedcztj gegich sylau klepssimu obdielanj wlastnich gruntuw wynaložiti.
c/ Zbytek ale mezy dosawat grunty nedržegiczy, domkaře neb mezy czelo nowy usedly kterži w stawu gsau, sobie nowy hospodařstwi zaopatržiti.
§4. Gednostegnau wlastnost obdržugi podani nad tiema až dosawad drženyma sedlskyma gruntama.
4. Neymilostiwiegssy gruntownj Wrchost pržipaussti dale taky nagednostegny spusob tiem niniegssim držitelum sedlskych gruntuw takowy nezrauszitelnau Wlastnost, gako ty dworsky Grunty gedine proti teg niže kwysazeni pržichazeyczy Skladcze rocžniho Nagemu, a to sicze bez zaplaczenj negakeho Zakupu, a kdy by geden neb druhy negaky dil takowych Gruntuw giž byl zakaupil, na ten gesstie nezaplaczeny Zakup napodobnie odpusstieny byti czo naproti tomu ty nektery Podanj na Zakup skutecžnie složily, ma gine od tiech Peniez, který za ty kprodagi pržichazegiczy dworsky Staewnj se utržegi až naposlednj wydensky wiplaczeno byti
§5 Ten budauczy Plat bude se podle mierziczny Rownostj Gruntuw, a dle 4. Ustanowenych Stupnuw wybirati.
5. Ty domluweny Nagemy, gako zemsko knižeczy Danka magi budaucznie podle pržisney Sprawedlnosti a stegnosti to gest podle Zemnie rozmnerzenj a tiech spolecznie ustanowenych 4. Uzitku spusobenych Stupnuw rozdielene byti, tak, aby zadny Podany proti druhemu stiženj, nibrz gedna stegna Bohu myla Rownost gse pozorowala. To wymierženj ma podle neywissiho czysaržskyho kralowskyho Snessenj gak w Morawie tak w Czechach podle rakyuskeho strzewicze, mierzicze ma 528 cztirhranych Sahuw poczitagicz gse statj.
§6 Wssechny stary gruntowni Nagemy, a desateczni Brzemena przestawagi proti zaplaczeni toho nowyho gednostegnyho Platu.
6. Proti tiem nad dorozumnieny[m] Nagmum przestawagy wssechny gine Dawky w Peniezych neb Obyli, který Podanj dosawate Wrchnosti od gegich sedlskych Gruntuw mimo Roboty odwadieli, a gegich budauczi Powinosti genom w rocznim zakupnim Nagmu a zemsky Dawcze pozustawat budau. Napodobnie desateczni Powinosti k wrchnostensky Rucze budaucznie przedstawugi, a aby Podani wespolek zadneg ginssi bude te nadrzeczene gednostegne Dawcze podlozeni byli, tak bude hlediet Wrchnost taky tu desateczni Powinost tiem tegkagiczym fararzum nasebe wzitj a takowu budto w peníze neb sypany Desatek uweczti.
Az to Prziemnienenj podle Porzadku a mysto uvedene bude, ma geden každý Podany tegkagiczim fararzum w odwadieni toho dosawadniho obiczegniho desatku trwat, Werchnost ale tu Czasku w inaczy Czast bieziczy Czeny gim winahrazowat[i ma].
§7 Propusstieni podaneg Wlastnosti a gegi Moczi.
7. Przed to daruge neymilostiwuessi gruntownj Werchnost wssem Podanym pro nie a gegich dieti tu dosawadnj podanau Wlastnost naten Spusob sycze, že oni spodanym Poslussenstwim gi podlozeni zustawagi. Ty dobrodinj, který Podanimu s toho przichazegi gsau:
a/ Ze oni zaplaczeni Weghostu neb swobodnyho Lystu pod ginssy Prawo w Zemy, nebo taky w ginssy Diediny Zemnie bez wsseho zaneprazdieny neb Taxy zaprawenj se odebrati moczti budau, sicze ale genom že ta Opaternost pozorowat gse ma, která skrz neywissy wubecznj Ponauczenj we woganskym Spysowani przedepsana gest.
b/ že oni dle gegich Wule Handle a Služby wywoliti mužau, a neymilostiwiegssy Gruntownj Wrchnost gegich swobodnau Wuly zabranowati neb Taxy zato žadatj nebude, sczehož nasleduge, že ti ktomu nowymu Snessenj przikraczugiczy Podanj od toho dosawadniho Syroczyho Stawenj, neb ginssiho werchnostenskyho osobniho nuczeni za nazdiczky oswobozeni a prazdni byti magi.
c/ že oni do Staupeni Stawu manželskyho nicz wicze platiti magi
d/ Napodobnie muže geden swobodny Podany, který skryto nowy Snessenj tu zakupnau Wlastnost na geho Gruntech obdržuge, takowau ginemu prodati zhandlowati (et) na ten Spusob sicze, že neymilostiwiegssy gruntownj Wrchnosti ginssi dokonaly Usedly przedstawen bude, awtakowy Pržipadnostj Wrchnost Powolenj zbranowat nebude, kdiž ten Podany držitel przy Statku Habrowanskym swy Grunty zakupil, neb takowy skrz deset let, dle nowyho dorozumnienj pokognie užiwal, przed wigiti tiech 10ti Let ale pozustawa we Wuly werchnostenskeg estli ona gemu Podanymu Držitelowj podobny Prodeg proti Zakupu powoliti chcze neb ne.
e/ Mocz swe Grunty zadati neb zasaditi gest podobne Nasledowanj teg podobneg Wlastnostj, a podle nadrzeczeneho Rozdylu ustanowena gest, ku kterymu Czilu a Konczy y od gruntownj Werchnosti gedina poržadnj zaznamenagiczy Kniha a do takowy wssechny Podanych zawazugiczi dorozumnienj, w kterych oni Ugistienj na ten podany zakupnj Statek ustanowili a tazenj byti musegi poniewadž bez toho Zaznamenani žadny Pržedek gedneho Dluhu a takowy genom dnie tehož zaznamenanj swau Platnost myti ma.
§8 Funtownj Peníze nebudu žadne wymienky.
8. Prži smienieni Rzediteluw gsau naginssich Mystech prži zakupnim domluwanj Podani k zaplaczeni k zaplaczeni (sic) tak rzeczenich funtownich Peniez przidrzanj který neymilostiwiegssi gruntownj Wrchnost zde k dokazani gegi obzlasstni Mylosti proti Podanym doczela odpaussti.
§9 Promienenj dworskych Stawenj.
9. Ty po rozdielenj dworskych Gruntow k dalssimu Wenenj Wrchnostenskeho Hospodarzstwj zbitecžnj dworski Stawenj magi bez ohledu wissaczowano a w lewneg Czenie nanowy Usedly ty ktomu Chut ukazugj, przepusstiene byti od tiech wipadagiczich Platuw budau Przimatele tiech Stawenj skrz tržy Leta ozwobozenj a teprw w Roku 1782 od Neymilostiwiegssy gruntownj Wrchnosti slussney Lhuty ustanoweny w kterych oni ty Platy zaprawitjmagi, skterych Peniez gak nadrzeczeno bylo, ti Podani zaprawowanj gegich Zakupuw obdržegi, kterži gedni dyl od toho za gegich Usedlosti Wrchnosti složili, a taky od toho zbytku tiech Peniez který za ty Stawenj gse stiži nežada gruntowni Wrchnost negaky Užitek tahnuti, niberž daruge tau Czenu od toho Podany[ho] tu Contribuczensky Pokladniczy, aby toho geden obeczny Capital ustanoweny, takowy k wiecžnemu Užitku wssech Podanych zachowan a rozmnožen, ty rocznie Nagemi se ze zobeczniho zemskyho zakladu dle werchnostensky Wule od Cžasu k Cžasu genom kužitku Podanych uwedeny byli.
§10 Richtaržy, Hegni, Ssenkyržy dostanu gegich Odplatu za ty Wrchnosti konane Služby poniewadž pržinich Platy od gegich Gruntuw gak pržy ginssich Podanich Myti magi.
10. Poniewadž podle toh zawazugicziho Dorozumnienj na wssechny dle Slussnosti gegich Usedlosti stegnie rozwrženo bude, tak nemá žadny oswobozeny od robotnj Powinosti neb od toho wty Mysta stupugicziho Platu wyczeg Mysto dawa ale na Rozumnienj neymilostiwiegssy Gruntownj Werchnosti tiem Podanym kteržy až dosawad skrz gegich ginssy Služby, který oni Wrchnosti, gakož Richtarž, Hegnj Ssenkyrž etc. cziniegi a od teg robotni Powinosti ozwobozeni begwali, geden ginssi, a tiem Službam stegny Zaplatek wimieržiti.
§11 Zacžatek nowyho Snessenj gest na prwy Leden Roku 1779 upewnieny.
11. Zacžatek tohoto nowyho Snessenj nasledownie Konecz Roboty bude prwniho Ledna 1779 upewnieny na který den wssechny Roboty a stary Platy konecz wziti magi.

Druhy Rozdyl
§1 Budauczy gednostegny Plat Podanych bude od wssech stegnie nesseny.
Užitky které Gruntownj Wrchnosti skrz to nowe Dorozumnienj przichazegi.
1. Za ty welmy mnostwe Dobrodini zawazugi gse Podani neymilostiwiegssy Gruntownj Wrchnosti nasledownie sprawedliwe Wenahrazenj ucziniti a gi tau podle gednoho skrownyho Wipocžitanj wipadagiczy Stratu toho neiwiecziho Užitku nahraditi.
W uwedeni tohož sprawedliweho stegnyho Platu gest spolecžni Syla Podanych winaložena, a upewniena, že ta czela Czastka zapoczitany Straty wcelu Cžastku spolecznych Sedleskych a Panskych Gruntuw rozdielena bude, tak ze obogi sebe promienitelnie przinasseti musegi.
To pokracžowanj gest ninitak slussniegssy, gak držitele sedelskych Gruntuw žadny ugisstieny Prawo na Wlastnost gegich Gruntuw magi, která sycze gim Prostržedkem tohoto dorozumnieni bez složenj gednoho Zakupu tak rownie gse uwadi gak tiem Podanym neb nowym Usedlym, kteržy od neymilost. Grunt. Wrch. dworsky Grunti zadati a obdržeti budau. Kdiž nini skrz slussne asprawedliwe zapocžitanj ten czely stegny Plat statku Habrowanskyho ma rocžnj 6746 Rr prawim Ssest Tisicz Sedum set cztyrziczet ssest Reg. geden Kregczar ustanowen byl, a podle udanj hospodaržskeho Auržadu s Weymenkau zemskyho Wimierženi skutecznie gse winachazy 4931 Mierzcz 8 1/2 Myrky stary morawsky myry která podle Rakausky Myry cžini 5548 Mieržicz, tak ma taky na takowy Grunty na Mysto wssech ginssich dawek Wrchnosti s 1 Reg. 30 Kr. rozwerženo byti.
Ten Rozrzez gest w Powaženi tech bez wsseho Platu obdržene Wlastnosti pržedesslych Powinosti, a dobroty zemnie slussni uznan byl.
§2 Podobnie zemskoknižeczy kontrybucžensky Bržemeno.
2. Hned gak ninj sedelsky Grunty w uloženi diedicžneho Nagmu z dworskyma Gruntama stegnie držany byli tak gse taky za dobře uznalo zemsku knižeczy Danku negenom mezy seldelsky nyberž taky Pansky Grunty stegnie rozdieliti.
Stoho gse wirozumiwa, že Podani sebe z gednu Dawku po 1 Reg. 30 Kr. od Rakuskeg Mieržicze w rozrzerzu od teg podaneg Wlastnosti a Robot sprostiegi, spolecžny Grunty naslussniegssy a gednostegny Spusob nasebe uwadiegi awssechny ty nahorže obssirnie zepsane Užitky bezgednoho Kregczaru dalssy Danky na gegich domi a osoby trapeni byti, dobywagi bude ale taky genom to nagatim wzane Uloženj po wykonanem wierzicznem Wymierzenj gesstie lewneg wypadat, poniewadž w Katastru prži rozlicžnych Gruntech 8.(?) až na 300 Sahu na gednu Mierzyczy se pocžitagi, kdežto rykauska Mierzicze která przi Pocztu k zakladu wzata byla, genom 528 Sahu rakuskeho Stržewicze drži.
§3 Ty na zatím ustanoweny Platy až k skaženi Mieržicžneho Wimeirzenj budau ustanoweny.
3. Až to Mieržicžne skuteczne Wimierženj skonczeno bude magi spo[le]czni Podani podle ninegssiho zatím wzatyho Spusobu, za ten przigaty Poczet Mierzicz, gak od Werchnostenskeho gak od toho w Katastru gednomu každemu przipsanyho Pocztu Sedelskych Gruntuw upewnienu Czastku toho gednostegnyho Platu kzapraweni przes ty sedlsky Grunty dawa na tenkra[t](?) katastralni Wegtah ustanoweny taky wPržicžinie Odwadienj Nagmu od Panskych Gruntuw Žadna Pochibnost gse ukaže, když to Wymnierženj w prawim Czase gse skonczy. Kdyby ale proti nadanj to osobne Wimierzenj tak hned gse stati nemohlo, techdy bude ten Plat dle Rzetieze rozdielenj se odwadieti, dokawadž gednomu každimu ty Pansky Grunty odmierzene nebudau, magi Podani takowy gesstie z Robotau gak dosawad zdielati poniewadž takowa przed wigitim Miesicze Prosincza 1778 neprzestawa, tedy oni gegich Pilnost dwognasobnie winaložegi, neb oni budaucznie genom kgegich newiczeg wernostenskemu Užitku zde praczowat budau.
§4 K ozimnimu Seti bude od Wrchnosti Semeno zapuczeno a poznich Roku 1779 od buducznich Usedlich dworskych Gruntuw nawraczeno.
4. Když tehdy zaczatek tohoto nowyho Zawasku prwniho Ledna 1779 upewnien byl tak gsau taky Podanj až do toho cžasu uwazanj gegich stary Poplatky a Robotnj Powinosti Wrchnosti sprawedliwie odbywati, ktery oni tak radostnieg cžinit mužau gak to dobře Obdielani tiech Gruntuw budauczy Rok giz gim kdobremu pržipada, poniewadž oni od 1779 Sklizenj Wrchnosti daley nicz leda Semeno spatky zaplatiti, zawazani biti magi.
§5 Ty Platy magi gse polowicžnie w Peniezich, polowicžnie w Obylj zaprawowatj.
5. Ty Platy Wrchnostensky budau od Podanych k Polowiczy na hotowie k polowiczy ale wniže postawenych 4. Obylnich Rozdylech k obogi Stranie Slussnosti upewnieny, a bude ta dorozumniena obilni Czastka na Wiecžny Czasy w stegny Czenie Wrchnosti odewzdawatj, a ona takowu w czistich Zrnech przigimatj gakož
a/ Rakauske Mieržicze Pssenicze po 1 Rr 30 Kr
b/ Zyta po 1
c/ Geczmena po 45 Kr
d/ Owsa po 30 Kr
Ten Rozdil obylny wiwoliti zanechawa gse Podanym od tiech Zern gest Auržednikowy tak ržecženy Accidencz žadny k zaplaczenj.
§6 Ty osobny Nagmy gakoz Mleczky, Pekarzky, Ssenkyrzsky Nagmy zustawagi podle starych Zawasku stat.
6. Mezy tiema panskyma Dawkama nemagi potaženi byti, který ne od Gruntu a Zemnie, niberž od osobní Pržiznosti pozustawagi kterau ty takowy osoby od Gruntownj Wrchnosti prosebe tedy neustawicžnie užiwagi, gakož Masyty Kram, Kowarnia,, Hospoda, a ty skrz obzlasstnie dorozumnienj ustanoweny mlegnsky Nagmy a takowy který Wrchnosti powažugiczim Spusobem obzlasstnie gak przedessle k Placzeni gsau.
§7 Ty przi tom mierzicznym Wymierzeni ucziniene Autraty budau k Polowiczy od Wrchnosti k Polowiczi od Podanych nesseny.
7. Wssechny ga Wrchnostensky tak Sedelsky Grunty budau dorozumniegiczim Spusobem mierzicznie wimierzeny, aby dle tohoto nowyho Snessenj Rozwerzenj Danie neysprawedliwiegicz gse cžiniti mohlo. kDiž nini ta Pracze wiecžim dilem k užitku Podanich se stawa, tak zawazugi gse oni Polowiczy toho nakladu nasebe wziti, ato od Wrchnosti ucziniene Przedczitanj po skonczeni, Wymierzenj we dwouch Letech zaseg nawratiti.
§8 Ty peniežity Platy gsau Miesicznie k zaplaczeni.
8. Ty nowy w Peniezych ugednanyWrchnostensky Platy magi podobnie tak, gak ta dorozumniena Spolu Pomocz k Zemsko Knižeczy Dancze w miesicžnych Lhutach se stati aby pak przi tiech Platech lepssegssi poržadnost gse ucžinila budau Powinosti gedneho kazdeho Podanyho a diediczneho Nagemnika, a ty od Wrchosti k obdrženj magiczy zakupni Lysti negenom nibrž taky w Pansky daniowy Knižky se wtahowati, který gednomu každymu y s kontrybucženskau Knižkau odevzdani budau. Ty platy mužau budto skrz Richtarže w sprawni dnie neb od gednoho každyho samyho Podanyho odwedeni byti sycze ale ta daňowa Knižka zawždiczky sebau se przinesti musy aby skrz to Wtazeni od strany Auržadu (orig. Aurzadau) Zaplata se dotazati mohla.
§9 Obylny Platy po Zniech.
9. To hotowy Sipani w tiech wiminienych Rozdilach magi Podani na werchnostensky Sepky po každy po skonczenych Zniech odwestj a bude ta na gednoho každiho Podanyho dle mierziczneho Winaleznuti wipadagiczy Cžaska gedne každe Powahy napodobnie do teg dankoweg Knižky wtažena, a tam ta Powinost po odwedenym Sypanim odepsana.
§10 Ty buduczni od Wrchnosti potrzebny negaky Pracze budau gse proti ugednanym Platum zaprawowati.
10. Poniewadž Neymilostiwiegssi Gruntownj Wrchnost zlasky k Podanym gim wssechny Roboty odpaussti, aby Pylnost gegich Ruk genom nasebe a gegich Ruk nasebe (sic) a gegich Rody bez Rozteržitosti obratiti mohly, przecze ale rozlyczny Potržebnosti wrucžni Praczy a Wozech przi Piwowarze stawenych a ginssich Pržipadnostech newihnutelny gsau; tak zawazugi se Podanj pokaždykrate na Wrchnostensku Žadost, sycze po Poržadku Wesnicz a domuw taky takowy proti nasledugiczimu Platu wyplnitj.
a/ zagednoho obiczegniho Nadenika od Hawla do Gyrziho dnie 9 Kr
b/ od Girziho do Hawla 12 Kr
c/ we Zniech bez zdrawy 15 Kr
d/ od dowezenj gedneg Rakuskeg Sahy držiwy která z Habrowanskyho nebo z Nemoganskyho lesa wezena bude, bude placzeno 30 Kr
e/ od zdielanj gedneg Rakuskeg Sahy miekyho drziwy polenatyho 12 Kr
f/ za takowe twrde 15 Kr
g/ od gedneho dwusprzežniho Wozu w Panstwy na czely den 36 Kr
h/ z Panstwy když ten Wuz toho dnie wiczeg przigit nemuže bez dalšiho Prziplatku mimo Placzeni Myta, které pokaždy Wrchnost zaprawiti ma 1 R
i/ w Poselstwy bude tak ta taini gak spatecznj Czestu geden Gross na Mylu ugednu.
§11 Powietržni Sskody nesprossťugu Podanyho odgeho Powinosti.
11. Musy ten dorozumnieny stegny Plat Wrchnosti zawzdiczky bez ohledu powietrznich Sskod zapraweny byti.
§12 Gak Potrawy spižni Rozepsani we Wognie kzaopatrženj.
12. Taky na tu Przipadnost bude Opatrnost ustanowena, kdiž by w Czas Wogny na Gruntiwnj Wrchnost Obyli, Seno, Slama etc. skrz zemsko Knizeczy Wegpis pohledawano bylo wczem ty Przipadnosti dobrze kpowaženi gsau.
Bude Odwod od Podanych žadany tak magy taki takowy oni Podani obstrati (sic) a to sicze bezwssy wrchnostenske Pomoczy kdessto ona taky aždosawat neucžinila. Bude genom tolyko ugednano že gak brzy oni Podany držitelowe Sedelskych a Panskych Gruntiw sebe w Przenesseni Zemsky biežiczy Dancze dorozumniegiczim Spusobem geden druhemu Pomocz cziniegi tak taky w tom Potrawy Spiznim Gednani geden druheho dle Rozdylu swych Usedlosti przinesti musy.
Kdybi naproti tomu ten Potrawy Spižni Odwod od Gruntowni Werchnosti žadany byl, tak magi takowy prži tem nowym Snesseni Podani na nad dorozumniegiczy Spusob nasebe wziti poniewadž Wrchnost Pansky Grunty odsebe dala, a aby to, gakož taky to nad dorozumnieny odwadiegiczy gednani Podanym nechlecžegicz (sic) przigiti mohlo, tak gest ugednano bylo.
a/ Ze Wrchnost s Podanym obzlasstnie rozwaži, zdaliž ti požadany odwody w hotowosti na Panstwi k Winalezeni nebo k spolecznimu dobremu užitecznegssi gest ti žadany Wegnosky od ginut w Sausedstwu složiti.
b/ w prwni a wsseobeczni Przipadnosti gse rozwaži w gake Czenie ty prodane Wieczy Pruchot magi i o kterich otaska gest, napotom ale gse služna Czena ustanowi o který takowy tiem czo w Hotowosti odwadiegi zaplaczeni byt musegi.
c/ Teg odwadiegiczy Strany pržipada ta od neywyssiho zemskyho Knižete wikazana Czena kdobremu, to ale czo ta Czena ninie winassy gakož ta podobnie ustanowena Czena cžini bude gim w Hotowosti winagrazena.
d/ Ta czela nahradni Cžastka gse zaucžtuge, a odgednoho každyho Podanyho dle Wegkazu geho Usedlosti slozenina (sic) a winahrazena bude.
e/ Od tiech zaderženych Gruntuw bude Werchnost taky k tomu Panskymu Potrawy Spižnimu Odwodu w Rownosti pržikladat.
§13 Gednostegny Plat domkaržu a Hoferu který Gruntu nemagi.
13. Od Domkaržu a Hoferu kteržy Grubti a Usedlosti nemagi, nežada neymilostiwiegssy Gruntowni Wrchnost negakyho Platu hned gak ale oni pržitom nowym Snesseni podobnie to dobrodini toho oswobozeni odteg prawni Roboti a Podany Wlastnosti obsržugi, tak gest slussnie uznano bylo, aby oni k obeczni Wieczy pržecze neczo pržikladali, czoss Ney. Grunt. Werch. samemu obecznimu Užitku k Statku Habrowanskymu patržiczym Podanym naten Spusob przipussti, aby wssechni podobni ninegssy a budauczy Pržidawky do kontribuczensky Pokladnicze k Rozmnoženi obeczniho Kapitalu obraczeni byli. Ma tedy geden z Gruntama nezaopatrženy Domkarž tak 1 R 30 Kr geden Hofer bez Gruntu 1 R wmiesicžni Lhutie složiti. Gak brzy ale Domkarž neb Hofer negaky Grunt k obdielani dostane ma takowy od toho Platu do obeczni Truhlicze oswobozen byti.

Tržeti Rozdil.
Otiech Ugednani, které to czele Snesseni k Užitku Pana a Podanych zlechcžuge.
§1 Wynalezinj wicze Gruntuw pržimieržicznem Wimierzenj pržinassi nastranie zemskych Dankach ani Wrchnosti ani Podanymi negaku Sskodu.
1. To mierzicžne Mierzeni bude podle 4 Ustanowenich Užitecžnosti Zemie stupnuw sporžadany, a skrz neywissy czisarřsko kralowsky Wygadrženj gest Werchnost a Podany giž ugisstieny že skrze Winaleznuti wiczeg Gruntuw, kterzy gse prži Wimierzeni bez Pochybi nagiti mužau, zadnymu Dylu w Rozmnoženj weržegnych Danj Sskoda zrosti ma, poniewadž to Prawidlo genom k wsseobecznemu dobremu to gest k Przenesseni spolecznich Bržemen gednostegnie w Prawdie slussnie Pokracžwani wynagiti, uchopeno bylo. Gakož taky od Strany neymilostiwiessgsy Grunt. Werchnosti takowe Wigewenj od wiecži Usedlosti na žadny Spusob gako negaky Prostrředek pozorowan byti ma, gegi Pansky Užitky rozmnožiti, dobrže ale tu wegss ustanowenu gednostegnost tim lechcžegicz wymieržiti. Podobnie to Pokracžowanj gse taky dorozumiwa w Rozwrženi zemsko Knižeczy Kontribuczy.
§2 Gak ty 4 užitecžny Stupnie ustanowiti.
2. To Ustaniweni tiech cžtyr uzitecžnych Stupnuw bude nasledugiczim Spusobem wedeno:
Wrchni Pozornost ma pržitom rozmierzugiczy Zemo- mieržicž ktomu bude Pansky Uržadnik pržiwtieleny, který s Pržitaženim wesnickych Richtaržu a Pržisažnich, pak sameho podaneho Gruntu Wlastencze ty zgewugiczi Pochibnosti wygadržy.
§3 Pržipadnosti, kdy Podany zgeho prawni Wlastnostizhozen byti muže.
3. Gruntownj Wrchnosti zastawa nad tiema w zakaupni Wlastnost Podanym pržepusstienima Gruntama genom wrchni Wlastnost Dominium directum: stoho nasleduge, že Držitelowe gegich Gruntuw w žadny gini Pržipadnosti zesazeni byti magi leda kdyžby on:
a/ gegich Powinosti skrz geden czely Rok dle Zawasku odwedsti opomenuly
b/ gegich Grunty zanedbali sspatnyma Hospodarži gse ukazali
c/ sebe tak zadluželi, žeby Dluhy na dwa tržeti dyly se stahowali. Prři takowich Pržipadnostech muže Wrchnost Podany z gegich Držitelnosti zesaditi a o lepssi Hospodarže kwsseobecznemu lepssimu se obhlidnuti.
§4 Gestli geden zgeho Gruntu který na druhyho pržichazy zesazeny Podany na gruntownj Czenu gse potahowati muže.
4. W teg Pržipadnosti, kdyby Wrchnost od gednoho Plat neskladagicziho Podanyho ten dle tegto zawazugiczy Domluwy przepusstieny Grunt spatky wziti musela, muže gse Pochibnost wiskitnuti, gak tehdy z Wissaczowanim toho Gruntu držeti se ma, a tym Spusobem gse gegich Czis. Kral. Apost. Gasnost na tiech wssech Panstwych nasledownie Porucženj w Powiedomost uwecztj nechaly, ktery napotom taky na ten Czysarsko Kralowskym Statku Habrowanskym ugednani gsau.
Kde Grunty guž odstarodawna zakupny gso, muže Wstaupitel na ten zbytek zakupny Czeny wssemocznie se potahowati, který po Otaženj Werchnostenskych a czyzich dluhow zustawa.
Kde ale pak, gak w Hbrowanech podaczy Držitelowe gegich stary sedelsky gakož ti nowe obdržugiczi Pansky Grunty bez Zakupu držegi muže Wrchnost ten Grunt §§ bez wsseho Winasnažowani spatky potahnot a zaseg ginemu ze zakupem neb bez zakupni Czeny przepustit lecž by ten zesazeny Hospodarž ten podaczy Statek giž skrž 10 Let od toho domluweneho odwodu pocžitage, w Pokogi byl užiwal kdež to takowy bez Ohledu a to sycze sprostržedkem gednoho pržisažniho Ssaczownika od Strany Wrchnosti, a gednoho od Strany Držitele s ostatni Mohowitosti Ssaczowani a w neywissi Czenie prodany, od teg prodagiczy Czeny dluhy dle zemskyho Prawa zaplaczeny, a ten Zbytek tomu zesazenimu Wlastenczy odewzdan byti ma.
§5 Powinsoti Podaniho we weržegnich zemskych pržipadnostech nepržestawagiczi z Roborama.
5. Pržitom nowym Snesseni pržestawagi wsse strany robotni Powinosti na wiecžny Cžase mezy kterima ale gse newyrozumiwagi ty Powinosti který wewerzegny Przipadnosti Zemy ane Wrchnosti k zapraweni gsau.
§6 Rozdieleni Pracze kdiž k gednomu wsseobecznimu Užitku wesnicz s Praczy pržispieti gse ma.
6. Hned gak se cžasto stawa že skrz Przestopeni, a ginssy takowy Pržipadnosti se Sskody na Gruntech a postranich Czestach cžinegi, skrz czo obdielanym Rolam Sskoda a Czesta negizdna gse cžini, tak zawazugi gse Podani spolecžnie gak selsky tak pansky Držitelowe že poniewadž ani budaucznie od toho Bržemena Roboty oswobozenj, wsse wolnie z gegich Praczy ten Cžas když oni, zworbni (zbaweni ?) Potržebnosti ne wiczeg skutecžnie zaneprazdnieni gsau na Roskaz a Porucženj Grunt. Wrch. z Radosti neodpiragicze gse dostawiegi, kdiž takowa we wodach a we Wihotowenj Pržikop hraz, a Czest od gedneg Wesnicze k druheg s Wisazenim takowych z owotczowima Stromama k ucžinieni gest, skrz czo wsseobeczni dobro každi Wesniczy gse stawa. A aby prži tem spolu taženi gak wssudi stegna Slussnosti Myra pozorowana, ageden každy podle geho syly k tomu potažen byl, tak magi
a/ Wsse potržebne fury od dwoch koni a gedneho Pacholka denie po 24 Kr. rucžni pracze
naproti tomu po 7 Kr. ssaczowany byti.
b Ta Cžastka teg Czeny bude mezy spolecžny Podany a diedicžny Magerniky, ty od teg nowe Pracze Užitek tahnau dle Myry Usedlosti od Mieržicze Gruntuw rozwržena, a ta na gednoho wypadagiczy Cžastka skrz Wyplnieny Woze os potažnich Podanych, neb skrz rucžny Pracze od nepotažnych zaprawena.
§7 Gednostegny Prženessenj ma gse pržy woganskych Wogech we woganskym a ginim Czasu pozorowati.
7. Gednostegna Opatrnost bude prži tiech od Zemnie požadagiczich Praczech pozorowana tedy bude 1779ho Roku zacžemž mezy Wrchosti a Podanym slussna Myra ustanowena a tak budauczni Leta kolikrat ta Pržipadnost gse ukaže pokracžowano. Obzlasstnie ma tento Prostržedek prži wozech potrawny Spiže Odwodu we woganskych Cžasech pozorowan byti, sycze taky takowy bržemena samym potažnym Podanym zanechati, zaslussne uznano není, nasledownie ma taky zde to wsse spolecžni Przenesseni Misto míti gak na Horže pržy Obylnych, Sennych, Slamnych Odwodech wigednano gest bylo. Ze wssech Stran uznano gest, že když wssechny Bržemena z Mierzicznau Stegnosti gse ponesu takowy Obtižnosti lechczeg pržichazegi, czož gse ze wsseobecznim Zachowani nanelepssy snassy.
§8 Powinosti spolecznych Podanych kzlepsseni Rosplemenieni Dobitka.
8. Tie diedicžny zakupniczy panskych tak gak sedlskych Gruntuw zawazugi gse prži teg obdrženeg Wlastnosti gegich Gruntuw neglepssy Obdielani winaložiti cžtwrty dil k lokam ležeti nechati, nebo ginssim Spusobem k Potrawe dobitka obietowati tudy Rosplemenieni Dobitka w lepssi Staw uwedczti, a ty proti obdielanim Rolam tak maly Užitek widawagiczy obeczni Pastwiska zmenssiti, na Mystie takowych ale osewnau Pyczy od Cžasu k Cžasu w Obiczeg uwedsti. Oni užiwagi taky tu newyhnutedlnost teg pržysneg Opatrnosti, a Wuly dawagi, by Wrchnost takowym Podanym Grunty odniala, kterži tyto Wegminky nesplnugi a rozumiwagicze: když by prži Ustanoweni tiech 4. užitecžnych Stupniuw Půda k piczowanymu Zrostu schopna uznana byti miela czo w mierzycznych tabulkach k zaznamenani przigde.
Wrchnost bude na ty Okolostogicžnosti obzlasstni Pozornost westi, a takowym kterzi ten Punkt zanedbagi, gegich Grunty wziti tu Mocz myti ma by pilniegssy Držitele zachowala.
§9 Od Czasu k Czasu ma se kdomaczymu Piczowanj zwyknuti.
9. Hned gak wssechny Grunty wimierženy byti musegi, tak se taky wyrozumiwa o Pastwiskach tiech tak který k panskym Dworam, gak tiech který Podanym Obczam patržegi.
Neywissi Czisaržsko Kralowske Porucženj, a Mynienj tak, gak ty Zaklady dobreho Zdielanj Roll gsau powiedomy, který giž Sskodu a Neužitecžnost zgewili, která w darebnim Nakladu Gruntu a Pudy w chudym Pokrmu czo Dobytek na Pastwiskach drži w mnoho nasobnych Padech Dobytka, který od tud pochazegi wieczy; tedy gest zawrženo bylo, by buducznie na domaczy Piczowani obzlasstni Pozornost a uwedeni od Czasu k Czasu ustanoweno bylo.
§10 Uwedeni a Rozmnoženj gedny wsseobeczny Segpky pro Podany.
10. Z tiech przedchazegiczich Czlankuw tohoto Zawasku gest wssude widiet gak tuze sobie Neywi. Grunt. Werchnost zaležet necha ten prawdiwi dobry Staw Podanych zwesseti.
Rozmnozeni gegich kontribuczensky Pokladnicze gest gesna znegdulezitiegssich Newihnutelnosty aby zgedney Strany neywissi Duchod we swich Pržigmech od Strany Podanych wzdyczky wiczeg ugisstieny zdruhy Strany ale gimto Bržemeno lechczegssi a spolu ten Prostrzedek swym Czassem pruchodnegicz uczinien byl kdiž Podany skrz Ohen a Powietrzi neb skrze ginssi Nesstiesti ke sskodie pržichzy, raczeg wždy wiczeg pozorowan bude, když Syla a Okolostogicžnosti toho odewsseho Robotniho Bržemena oswobozenyho Podanyho gse zlepssugi.
To neyobzlasstniegssy mezy tiema Prostrždkama gest geden podaczy obylny Skladek a kdiž przedessle na Statku Habrowanskem giž geden pozustawa, tak ma gse gesstie Czasem na Rozmnozienj takoweho wssi Pilnosti pamatowati; ta Pozornost která tudy neglechczgicz, a czitelnie se obdrzi, kdyby w Požehnanich Letech wssechny Podaczy gak pansky tak sedlsky Gruntowni Držitelowe podle Myry gegich Usedlosti negaky maly Skladek za Zrnie zhromaždili a w pržitrefugiczi Nuzy mohlyby ty potržebniegssy gegich Autoczisstie ktomu Skladku wzit tam ale rocznie tu odtud obdrženo Puczku s gednu Mirku Pržiplatkem od Rakuskeg Mieržicze spatky sypat, ty w drahych Letech, když w Okrsku Panstwi Nuze negni za prodany Obili utrzene Peníze stim czo k podaczy kontribuczensky Pokladniczy od Domkaržu a Hoferu rocznie složiti se ma muže Podanym, Cžasem, když s Prodegem w drahich a Kupem Obyly w laszynich Letech pokraczowati gse bude, gysti Kapital zrusti, a ten stakowyho wypadagiczy Užitek gim negenom w Nesstiesti obzlasstni Pomocz zaopatržiti nybrž taky Plat zemsky Danky gim zlechcžiti.
Pozornost nad tim obylnym Skladem na wzdyczky prwni Aurzadnik od Statku, a geden z Obcze každorocznie wywoleny Richtarž westi, a magi oba tu obylni Sepku pod dwognasobnim Zawržitim držeti.
§11 Založenj nowych podanych a Gruntownich Knich.
Po skoncženj mierzicžneho Rozmierzenj budau ty nowy sedlsky a Pansky Gruntowni Knihi wgegich konecžny Poržadek uwedeny kteryž gako nepromienitelny Instrumenty drženy byti magi, by Podanym wrchnostenske Powinosti dle Wegkazu tohoto Zawasku ustanowene byti mohly.
Wsse Zmnieneni nebude w Gruntownich Knihach zapsany niberž w obzlasstnj Prowierzugiczi Knihi které ktomu Czyli a Konczy prži Auezednim Canczelarži založene budau, do kterych wssechny Pržipadnosti s Potaženim na Mysto Gruntownich Knich wtahowati se bude.
Tento Zawazek obdrži teperw po od Wisicze slawneho Guberno dosslim Potwerzenj swu wiraženu Platnost.
Od tohoto Zawasku gso dwa stegno zniegiczi Instrumenta zdielany, ten Niemeczky který w Pochibnich Pržipadnostech k Ržizeni brati gse ma prži Aurzadnim Canzelaržy w tamotnym panskym archiwu, ten druhy ale genz w zemsko materžskeg Rzecži przewraczen gest, u toho od Czasu ustanowenyho Richtarže Wenicze Habrowanske zachowan bude
genz gse stalo gak nahorže psano.
L.S. Erbowni Peczet zde psanyho P. Hrabiete Michael Graf Chorinsky
Diedina Habrowany
Fabian Pospissil Richtarz z Habrowan
+++ Gan Nowak Burmistr z Habrowan

Nemogany
Joseph Sysel Purmister
Joseph Adametz Richtarž a czela obecz diedini Nemogan

Lulecž
Girži Ssmerda Richtarž
Pawel Ris Purmistr a czela obecz diedini Lulcže

Pržitomny ktei wirozumnieni mezy habrowansko Gruntowni Werchnosti a Podanyma, wegmenu Gegich Czisarsko Kralowsko Aposstolsko neywissi Gasnosti, od tey po odeymutich Robotach wieczech neymylostiwiegicz postawene Czisarsko Kralowske Dworske Comissi Potwrzuge.
Ex caesareo regia in negatio abolitionis Robotarum Clementissime Constituta. Comissione Aulica die 13tia Aug. 1779. Gan Krztitel Katzer.
Gegenwärtig Contrastmässige Einverständnis zwischen der Gut Habrowaner Grunt Obrigkeit, und den Unterthanen wird anmit in Ihro Kaiser Königl. Apostol. Majestät allrhöchsten Namen von dieser in Robot abolitions- Sachen allergnädigst angestellten Kaiser königlich. Hof Comission bestätiget.
Ex caesareo Regia negatio abolitionis Robotarum clementissime constituta commissiae aulica st. die 13 Aug. 1779.
L.S. Peczet hned gmenowane Comissi.

obsah
seznam příloh