Zpět

MZA fond E 31 Jesuité Uherské Hradiště, sig. Y II 3 fol. 17-18 (10.5.1721)
Vejpověď Jiříka Němce z dědiny Tučap nad následující tři puncta totižto:
Interrogatio:
Jiříku Němče, byli jste při těch hanlech o rousínovským jarmarce dne 25. Augusti 1720 minulého roku, jak Martina Paloudů z Habrovan zabili a viděli jste, jak se jemu dělo ?
Resposio:
Já jsem při tom nebyl v začátku, jak se bili, nýbrž pil jsem naproti u jednoho ševce z rousínovskýma sousedama, když pak nebožtíka Martina Paloudů bili, vyskočili jsme a tam, kde ho bili, běželi, jak jsme ale tam přišli, již bez sebe byl a odnesli ho, to nevím, jestli do síni neb do světnici.
2. Pravdaliž, že jsou ti Čechci, přiběhnouce tehdá k Martinovi Paloudovi, jemu klobouk pozdvihli, podívajíce se jemu do očí - toto je taky šelma z Habrovan řekli a nato že duhou neb kusem drv Jiřík Franc udeřil, až na zem padl.
- Nebyl jsem při tom, jak jeho dřevem neb duhou udeřili a nevím nic o tom.
3. Povídali, že jak již jest Martin Paloud na zemi ležel, on Jiřík Franc jeho ještě dvakráte do hlavy udeřil, až lidi vzkřikli, že již Martin Paloud zabitý jest, teprv Jiřík Franc s Kneitlem dal se do utíkání.
- Jak nebožtík na zemi ležel, neviděl jsem, že by ho kdo s Kneitlem bil, poněvadž již bez sebe byl, já jsem řekl, aby lidi odstoupili, aby naň větr jíti mohl, kteroužto vejpověď mým dobrým svědomím potvrzuje, že tomu tak a nejináče jest, že to náš soused před náma dolejíc psaných vypověděl, našou obecní pečetí a vlastní rukou podpisem, že tomu tak a nejináče jest, pod naším dobrým svědomím, kde by koliv toho zapotřebí bylo, potvrzujeme. Jenž dáno na zámku v správní světnici dne 10. máje 1721.
rychtář Alexa Podstatský, purkmistr Jakub Dursník (?)

fol. 20-21
Examen Jana Havlíčka z Habrovan strany mordu o jarmarce rousínovským, jenž se stalo dne 25. Aug. 1720.
Ptaní 1. Havlíčku, byl jsi na jarmarce v Rousínově ?
Odpověď 1.
Byl jsem.
2. Víš - li o mordu Martina Palouda ? Z jaké příčiny se ten mord stal a kdo jej zabil ?
- Vím, nebo jsem nedalek stál a na to se díval.
3. Z jaké příčiny se tehdy to stalo ?
- Příčinu já sice nevím, ale když jsem já k domu bednáře Alexandra přicházel, slyšel jsem, že tam v domě křik jest, vtom bednář dveře zavřel a okenici taky zavíral, já se k tomu pozastavil, bednář pak mě uhlídaje popadl duhu, hned na mne běžel, já jsem jej prosil kmocháčku nebite mě, já jsem žádnymu nic neublížil, neb nyničky teprv sem přicházím, on ale přece mě udeřil a hlavu rozrazil, když pak podruhý na mě namířil, žena jemu ruku chytila a mě bíti nedala, když to Němci viděli, že hospodář, u kterýho oni pijí, sám bitku začíná, teprv každý pochytna duhy se za Hranáčem mlynářem hnali, kdežto on se jim do domu Pavla Šidly uchýlil, potom oni zas zpátky běželi, kdežto nebožtík Martin Paloud s Říhovým synem z Nemojan stáli a tak přiběhna k nim, hned jeden tomu nebožtíku klobouk pozdvihl a podívaje se jemu do očí, řekl - toto je taky šelma z Habrovan - a nato jej tou duhou za krk do týla udeřil, druhý pak zas toho Říhovej syna taky do hlavy uhodil, až se oba hlavami k sobě jak dva pytle skáceli, Říhovej syn ale se vzpamatoval a utíkal, toho nebožtíka pak ještě na zemi leže dvakráte do hlavy udeřil a když lidi křičeli, že juž zabit jest, Nemci utíkali.
4. Znáš - li těch Němců, odkud jsou a jak jim říkají ?
- Znám, že jsou z dědiny Čech, ale nevím, jek kterému říkají, ale slyšel jsem, že komořanští volali, že Krajtlův syn a Došl z Čech jsou, taky toto z Tučap Jiřík Němec dosvědčuje.
5. Můžeš to, co jsi tuto vyznal, bez ublížení duše své přísahou potvrditi ?
- Možu a jsem hotov každou chvíli na to přísahu složiti i umříti.

obsah
seznam příloh