Zpět

ZPĚT Rod Z Pamětic, nejasná doba husitských válek.

Beneš z Pamětic byl komořím moravského markraběte Jošta a první zprávu o něm máme právě z roku 1385, kdy mu markrabě nechal připsat Habrovany. Beneš měl syny Jana a Pročka. Mimo Habrovany držel i ves Podolí, podle které se i psal. Habrovany přešly po Benešově smrti na Jana, Podolí na Pročka. Jan dále vlastnil vesnici Hradčany a nějaké zboží v Kobeřicích, které svévolně prodal Jan z Moravan Martinovi z Drnovic. Není vyloučeno, že Jan z Moravan využil situace po smrti Beneše z Pamětic, kdy byli jeho synové Jan i Proček příliš mladí a nezkušení, aby se mu mohli postavit vojenskou silou. Proček koupil od vladyků ze Zástřizl ještě před husitskými bouřemi Újezdec a od krále Václava dostal v roce 1415 zboží Jana z Moravan ve Vlkoši u Bzence (oboje prodal před rokem 1437 Janu Kuželovi z Žeravic). Roku 1419 dostal od krále zástavou Nový Hrad u Blanska, ovšem zanedlouho se ukázalo, že Nový Hrad byl vlastně zástavou pánů z Boskovic.
4.6.1416 se Proček z Habrovan zavázal králi Václavovi, že mu bude do smrti sloužit se šesti koňmi, neboli se šesti jízdními, což nebylo málo. Blízkými přibuznými Beneše z Pamětic (nejspíš nikoliv dětmi) byli Machník z Pamětic a jeho sestra Ofka, provdaná za Valkouna z Litkovic. I ona měla nějaký čas potíže s vyplacení věna, které jí několik let vázlo na zástavě v Habrovanech, dokonce kvůli tomu v roce 1409 pohnala bratra Machníka, roku 1411 podobně Jana a Pročka.
Jistým vodítkem k ohraničení Pročkovy životní dráhy jsou již zmíněné zápisy z roku 1437 o tom, že Proček prodal Újezdec Janu Kuželovi z Žeravic i úrokový výnos ve Vlkoši. Celkem tři zápisy jsou totiž doprovozeny dalším, kde Jan Kužel dosvědčuje, že předcházející zápisy byly pořízeny zpětně v době, kdy prodávající Proček už byl po smrti.
Racek z Cetechovic a Zborovic (a na Habrovanech), jenž vlastnil zboží na Habrovanech do své smrti asi roku 1436, není prokazatelně pokrevně spojen s rodem Pročka z Habrovan, ovšem nějaké spojení v každém případě muselo existovat, jinak by byl převod habrovanského majetku zaznamenán v zemských deskách.

další kapitola
předchozí kapitola
obsah oddílu
hlavní přehled
Zpět